فرم جستجو

بخش ۱. تدوین برنامه‌ای کارآمد برای جذب داوطلبان

ابزار شماره ۱:‌فرم درخواست همکاری داوطلبانه

 

این فرم توسط داوطلب پر شده و سپس از طرف او و کسی که بر کار او نظارت خواهد کرد، امضا می‌شود.
(از اینجا نسخه برای پرینت را دانلود کنید)

فرم درخواست همکاری داوطلبانه

نام:

تاریخ تولد

جنسیت:

آدرس:

تلفن منزل:

تلفن محل کار:

سازمان محل کار (در صورت اشتغال):

شغل کنونی:

تجارب قبلی داوطلبی:

 

 

 

تجارب حرفه‌ای قابل استفاده:

 

 

 

تجارب آموزشی قابل استفاده:

 

 

 

علایق و فعالیت‌های خاص:

 

 

 

 

چرا می‌خواهید در سازمان ما داوطلب شود؟

 

 

 

 

ترجیح می‌دهید چه خدماتی ارایه کنید؟

لطفا روزها و ساعت‌هایی را که در طول هفته می‌توانید کمک کنید را در زیر ذکر کنید:

روز

از ساعت

تا ساعت

روز

از ساعت

تا ساعت

روز

از ساعت

تا ساعت

روز

از ساعت

تا ساعت

روز

از ساعت

تا ساعت

روز

از ساعت

تا ساعت

روز

از ساعت

تا ساعت

حد اکثر ساعاتی که می‌توانید در اینجا فعال باشید:

آیا وسیله نقلیه دارید؟

آیا می‌توانید از آن برای ارائه خدمات به دیگران استفاده کنید؟

شماره تماس در صورت بروز شرایط اضطراری:

نام:

بخش زیر تنها برای استفاده اداری است:

مصاحبه شده توسط:

تاریخ:

ملاحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

ابزار شماره ۲: فرم شرح وظایف داوطلب

 

این فرم توسط مسئول سازمان که داوطلب را نظارت/هدایت می‌کند پر شده و سپس از طرف او و داوطلب امضا می‌شود.
(از اینجا نسخه برای پرینت را دانلود کنید)

فرم شرح وظایف داوطلب

نام داوطلب:

نام مسئول ناظر/هماهنگ‌کننده:

سمت:

هدف کاری:

 

مسئولیت‌ها:

 

 

 

 

 

 

 

صلاحیت‌ها:

 

 

 

 

 

 

مدت زمان مورد نیاز برای انجام وظایف؟

زمان شروع:

زمان پایان:

محدودیت‌ها و معذوریت‌ها:

 

 

 

 

 

 

مزایا:

 

 

 

 

 

 

ملاحظات: